Vision & Värdegrund

Örebro City Golf & Country Club, ÖCG, är en golfklubb att längta till

Med visionen "En golfklubb att längta till" menar vi att våra medlemmar, samarbetspartners och gäster ska känna att Örebro City Golf & CC är golfklubben man vill tillhöra, besöka och rekommendera! Vi ska ha en "klubbanda" som präglas av gemenskap, hög kompetens och god serviceanda. Våra anläggningar, med bra golfbanor och övningsområden ska stå i centrum för verksamheten.


Grundläggande förutsättningar/värdegrund

Örebro City Golf vilar på en värdegrund där alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, fysiska och psykiska förutsättningar samt sexuell läggning, ska välkomnas och känna tillhörighet. Vi ska ge en upplevelse och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar. Värdegrunden ligger som bas för våra gemensamma värderingar och påverkar hur vi ser på syftet med det vi gör.

De tre värdeorden som sammanfattar våra grundläggande förutsättningar/värdegrund är;
GLÄDJE, PROFESSIONALISM och NYTÄNKANDE

Glädje
Med glädje menar vi att Örebro City Golf ska upplevas som en golfklubb fylld av glädje och gemenskap. Detta återspeglas i medlemmarnas och medarbetares bemötande av varandra och gäster. Vi finner glädje och gemenskap samt känner oss stolta i att delta, närvara och tillhöra vår golfklubb. Klubben utgör navet som skapar möten mellan människor. Möten som skall leda till att skapa nya gemenskaper, nya kontakter samt befästa och förstärka etablerade kontakter.

Professionalism
Med professionalism menar vi att varje möte med medlemmar/gäster/samarbetspartner ska präglas av professionalism där kompetensen är kärnan. Vi ser framför oss att alla de beslut vi tar ska vara väl underbyggda, tydliga och förankrade. Kompetens ska prägla våra professionella och ideella medarbetare såsom våra entreprenörer.
Detta leder till:
- ett bra bemötande mot gäster och medlemmar,
- en bra bana med attraktiva och utvecklande träningsmöjligheter,
- bra ledare/tränare leder till en bra verksamhet där varje spelare kan utvecklas till sin egen optimala nivå utifrån sina egna förutsättningar
- bra service leder till ett gott renommé vilket leder till att gäster och medlemmar kommer att prata gott om vår klubb och vilja rekommendera den för andra samt återkomma själva.

Nytänkande
Med nytänkande menar vi att Örebro City Golf strävar efter att finna nya och innovativa lösningar för golfklubbens verksamhet. Vi finner dessa lösningar genom att orientera oss i omvärlden och samarbeta med varandra. Vi har också mod att tänka och göra nytt och genom detta flyttar vi gränser för det som är omöjligt till möjligt.


Verksamhetsidé/Vårt uppdrag

Genom glädje, proffesionalism och nytänkande skapar vi förutsättningar för att våra medlemmar ska få en bra golfupplevelse och uppmuntras att utveckla sitt golfspel.
Detta innebär att golfklubben ska;
- genom öppenhet och transparens löpande lyssna in medlemmarnas behov och önskemål för att kunna erbjuda rätt tjänster, service och nivå på anläggningarna.
- vara uppdaterad på omvärldens förändringar och anpassa/paketera vår "produkt" därefter.
- erbjuda individuellt nivåanpassad utvecklingskedja från nybörjare till etablerad golfspelare i en social och glädjefull miljö.
- verka för att våra anläggningar/verksamhet utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv med låg miljöpåverkan
- aktivt arbeta och ta plats för att synliggöra golfklubben i det lokala samhället
- verka för att jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer, i alla beslut och i all verksamhet
- presentera golfbanor och övningsområden enligt fastställt måldokument.


​Övergripande mål

Golfklubben ska verka för att ha nöjda medlemmar, nöjda gäster och engagerade medarbetare.


Prioriterade långsiktiga mål, verksamhetsplan 2020 & mätpunkter

För att verka i visionens riktning och leva värdegrunden, verksamhetsidén och vårt övergripande mål är de prioriterade långsiktiga målen framtagna från den årligen genomförda medlemsundersökningen. Verksamhetsplanen 2020 innehåller de aktiviteter vi ska genomföra som ett första steg för att nå de prioriterade långsiktiga målen.

Vi stämmer årligen av att vi är på väg i rätt riktning. Mätpunkterna vi använder är till största del hämtade från den årliga medlemsundersökningen.   


Läs mer i Strategi 2021-24Powerpoint som är fastställt av medlemmarna vid Höstårsmötet 2021.