Artikelbild
onsdag 18 nov 2015 kl 23:16

Höstårsmöte 26 november!

Välkommen på Höstårsmöte 2015-11-26
kl. 18.00 på Tegelbruket,
Multihallen

Registrering sker från 17.30 och kl. 18.00 gör vi en rundvandring och därefter får vi en information om verksamheten på Tegelbruket av verksamhetschef Tomas Rasmusson.

Årsmötet är golfklubbens högst beslutande organ och genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. På höstårsmötet behandlas bl a verksamhetsplan, budget och investeringsbudget, val av ordförande och ledamöter till styrelsen, samt eventuella motioner. Vi avslutar också idrottsåret 2015. Handlingar finns tillgängliga att ladda ner enligt stadgarna här på hemsidan 7 dagar innan mötet (19 november). Förslag till budget och investeringsbudget finns endast att hämta i klubbhuset på Mosjö.

Här följer förslag till föredragningslista och en enkel beskrivning av ärendet. Föredragningslistan finns att ladda ner som pdf-fil nedan.

§1 Golfklubbens ordförande hälsar välkommen och öppnar höstårsmötet

§2 Fastställande av röstlängd för höstårsmötet
Registrering av röstlängden görs i samband med inträdet i möteslokalen. Rösträtt på mötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

§3 Frågan om höstårsmötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgan skall höstårsmötet hållas senast före december månads utgång. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor för årsmötet tillsändas medlemmarna.

§4 Fastställande av föredragningslista

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.

§7 Förslag till verksamhetsplan för 2016
Styrelsen redovisar förslag till verksamhetsplan för 2016 och föreslår höstårsmötet att anta verksamhetsplanen.

§8 Förslag till budget och investeringsbudget för 2016
Styrelsen redovisar förslaget till budget och investeringsbudget för 2016. I samband med budget, fastställs också styrelsens beslut om medlemsavgifter. 

§9 Behandling av i rätt tid inkomna motioner
Inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att ta del av på hemsidan den 19 november.

§10 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår
 
§11 Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år;

b) halv antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år;

d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett, av vilka en ska utses som ordförande;

e) ombud till GDF mötet

Mötesordförande lämnar över uppdraget som mötesordförande till golklubbens nyvalde ordförande.

§12 Avslutning av idrottsåret 2015

§13 Presentation av kommittéordförande för 2016

§14 Avtackning

§15 Golfklubbens ordförande avslutar höstårsmötet
 
Varmt välkommen!
Styrelsen


Handlingar:

Styrelsens verksamhetsplan 2016PDF

Valberedningens förslagPDF

Motioner och styrelsens svar.PDF (Bilaga motion 1PDF, bildserie)PDF

Måldokument och kvalitetsmanual för banorna 2016PDF

Budget och investeringsbudget finns att hämta i klubbhuset Mosjö 19/11